skip to Main Content

Salgsbetingelser (Gjeldene fra 01.01.2023) Design Trykk AS forbeholder seg retten til å endre salgsbetingelsene når det skulle være nødvendig, uten varsel. Du forholder deg til salgsbetingelsene datert på bestillingstidspunktet.

Generelt: Når ikke annet er spesifisert i våre tilbud/anbud eller ordrebekreftelser gjelder nedenforstående betingelser.

Partene:

Selger: Design Trykk AS

Kontaktadresse: Radøyvegen 239

E-post: Post@design-trykk.no

Telefonnummer: 4138 4138

Organisasjonsnummer: 926 390 880

Kjøper: Er den person som foretar bestillingen.

Tilbud: Tilbud er gyldig i 7 dager fra tilbudets dato. Etter denne dato forbeholder vi oss rett til å frafalle tilbud, regulere priser eller avgi nye priser. Tilbudet er avgitt samlet og kan ikke uten egen avtale splittes eller del bestilles.

Avtaledokument: Dersom ikke særskilt avtaledokument opprettes, anses vår ordrebekreftelse som bekreftelse av inngått avtale og bestemmelsene i dette dokument har gyldighet som kontrakts bestemmelser.

Salgspant: Iht pantelovens § 3-14 har Design Trykk AS salgspant i leverte varer for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Priser og betaling: Alle priser er eks mva. Tilbud er basert på sist kunngjorte indeks for tilbudsdato. Prisene reguleres i henhold til SSB’s indeks 3A Total dersom ikke annet er avtalt. For valutaavhengige leveranser tas forbehold om valutaendringer inntil levering har funnet sted. Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt. Arbeider det ikke finnes prisbærende poster for er ikke medtatt. Alle priser er eksklusive frakt dersom annet ikke er nevnt. Emballasje inngår i pris. Er du ny kunde hos oss, kan vi foretar en kredittvurdering. Forsinkelsesrente iflg gjeldende satser (12% p.a.). Eventuelle private kunder må i utgangspunktet betale på forskudd. Vi tilbyr ikke postoppkrav, eller betaling via kredittkort av noe slag. Vi har vipps løsning.

Faktura: Betalingsbetingelser er 15 dager netto. Statlige og kommunale foretak innvilges 30 dagers kreditt-tid. For ordre lavere enn kr 500,- tilkommer faktureringsgebyr på kr 49,-. Dersom vi må utstede kreditnota og ny faktura pga at kunden har oppgitt feil informasjon e.a., påløper kr 500,- i endringsgebyr eks mva. Dersom feil ligger på vår side, belastes ikke dette gebyret..

Oppstartskostnad/Klisjekostnad: For bestillinger av tilvirkingsvarer tilkommer minimum kr 300,- i oppstartstillegg, for trykktekniske produkter (4-farge trykk, etikettproduksjon etc) tilkommer kr 600,- i oppstartstillegg.

Leveringstider: Det må skilles mellom tilvirkingsvarer og såkalte “Handelsvarer”. Tilvirkingsvarer har minimum 2 ukers leveringstid (typisk 2 ? 4 ukers leveringstid avhengig av kompleksitet, for større prosjekt kan leveringstid være opptil 6 ? 8 uker eller mer).Handelsvarer / Lagervarer er leveringstiden (transporttiden) 1-3 dager, avhengig av mottakersted. Bestillingsvarer leveres 1-5 uker etter ordrebekreftelse. Når det gjelder spesialproduksjon har vi som nevnt stort sett 2 – 3 ukers leveringstid, men for hasteordrer har vi en løsning. For spesialproduksjon som haster, dvs leveringstid under 5 virkedager tillegges forseringstillegg på 50% av varens verdi. Ekspress “på dagen” (innen 1 døgn) leveranser vil normalt tillegges 100% av varens verdi, men vi kan aldri garantere levering på så kort varsel.

Leveringsbetingelser: Porto og frakt er selvkost + mva. Minimumsfrakt transportør er dog 180 kroner eks mva. Leveringsadresse = gateplan. Montering og bærehjelp kan kjøpes om så ønskes. Vennligst oppgi dette ved bestilling. Oppgi ALLTID korrekt faktura- og leveringsadresse ved bestilling.

Fraktfri leveranse: Vil du spare fraktkostnader, gjør du klokt i å handle inn i stort.

Garanti: Minst 1 års garanti gjelder for de aller fleste handelsvarer. Det finnes noen unntak, og disse angis. Garantien gjelder mot fremvisning av faktura eller kvittering. Garanti gjelder ikke ved kundens egen montasje av selvklebende produkter m.m.

Forsikring: Hvis varene blir skadet under transport: Brukes vår fraktavtale ved levering, kan varene forsikres gjennom oss. Vi er da ansvarlig for risikoen for varene helt frem til din leveringsadresse. Skjer det en ulykke, må du notere transportskaden direkte på fraktseddelen og kontakte vår selger innen 5 dager. NSAB 2000 gjelder. Ring telefon 413 84 138. Brukes din fraktavtale, er du ansvarlig for risikoen og må selv forsikre varene.

Retur av varer: Dersom det er feilleveranse eller feil på varene, sendes varene i retur ETTER avtale med vår selger, på VÅR fraktavtale. Vi dekker ikke returfrakt som ikke er forhåndsklarert. Dersom det ikke er feil på varen, men du som kunde ikke ønsker varen likevel, kan du ikke returnere varen. Retur av varer gjelder kun ferdigvarer, dvs varer som ikke er spesialprodusert eller spesielle varer som normalt ikke er i handel.

Tidsfrister for retur av varer: Ved ordinær reklamasjon, ber vi deg som kunde melde fra til oss som selger innen 5 dager etter varemottak med beskrivelse av hva som er feil/mangler.

Risikoen for varen: Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Konfliktløsning: Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

COPYRIGHT: Innholdet på denne nettsiden tilhører Design Trykk AS Firmanavn, produktnavn, produktinformasjon, og grafisk design – kan ikke lastes ned, eller kopieres uten samtykke.

 

Back To Top